En

درختان بزرگ مثمر در بن های مختلف بار ده و میوه دار بصورت گلدانی با کاربری زینتی و باغ ارائه میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 نصب پلاک بر روی درختانی که جابجا میشوند توسط تیم پالم پردیس انجام می شود.


دفتر تهران: 22658085 - 26204665
0911 192 8046