En

درختان بزرگ مثمر در بن های مختلف بار ده و میوه دار بصورت گلدانی با کاربری زینتی و باغ ارائه میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 نصب پلاک بر روی درختانی که جابجا میشوند توسط تیم پالم پردیس انجام می شود.


01155240508
09111928046