En

درختان بزرگ مثمر با بن های مختلف

درختان بزرگ مثمر در بن های مختلف بار ده و میوه دار بصورت گلدانی با کاربری زینتی و باغ ارائه میگردد.

نصب پلاک بر روی درختانی که جابجا میشوند توسط تیم پالم پردیس انجام میشود.


دفتر تهران: 22658085 - 26204665
0911 192 8046