En

درختان تنومند با بن و اندازه متفاوت

درختان با اندازه متفاوت، از بن 20  تا 400 سانتتی متر و قد تا 20 متر بصورت گلدانی، ریشه پر همراه باگارانتی عرضه و کاشته میشوند.

درخت انجیلی

درخت سرو

بن درخت چنار 350 سانتی متر

                                                           درختان پالم                                                                                                                               درختان انجیلی در پاییز _ موجود در مجموعه پالم پردیس


01155240508
09111928046